• TRANG CHỦ
  • Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (từ ngày 18/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

Lịch công tác

Tháng trước Ngày trước Ngày tiếp theo Tháng tiếp theo
Theo năm Theo tháng Theo tuần Hôm nay Tìm kiếm Đến tháng
Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (từ ngày 18/5/2019 đến ngày 19/5/2019)
Thứ bảy 18 Tháng 5 2019, 06:00
 
Nội dung: 

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (từ ngày 18/5/2019 đến ngày 19/5/2019)

Địa điểm: Phòng máy và các phòng học tại lầu 8, lầu 9 nhà C
Thành phần: 

Theo Quyết định số 1353/QĐ-ĐHSP ngày 09/5/2019.